Our Services
AIS SMS Broadcast Gateway

     เป็นระบบให้บริการ Broadcast ข้อมูล SMS และ WAP Push ที่เชื่อมกับระบบ SMS Broadcast ของ AIS โดยมีคุณสมบัติดังนี้

 1. รองรับทั้ง Single และ Multiple SMS
 2. รองรับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 3. ระบบตั้งเวลาในการส่ง และส่งแบบทันที
 4. ระบบ Report ที่สามารถตรวจสอบสถานะการส่งข้อมูล Broadcast ของแต่ละข้อความและ สามารถตรวจสอบ Response Rate ได้
 5. ระบบ Account Authorization and Authentication สามารถแบ่งแยกระดับการเข้าใช้งานในแต่ละ User ได้
 6. ระบบกรองข้อมูลเบอร์ที่ไม่ต้องการรับ SMS (Blacklist) ออกจากระบบก่อนทำการส่ง ทำให้ลดปัญหาการ Complaint จากลูกค้า
 7. ระบบกรองเบอร์ที่ได้ทำการส่งไปแล้ว ไม่ให้ส่งซ้ำกันอีกภายในระยะเวลาให้เลือกตั้งแต่ 1 – 30 วัน
 8. ระบบ Message Approval ให้ Admin ของระบบทำการ Approve ข้อความก่อนทำการส่งทุกครั้ง เพื่อป้องกันปัญหาส่งข้อความที่ไม่สุภาพ และข้อความที่หมิ่นเหม่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 9. ระบบ SMS Notification และ WAP Approval รองรับการตรวจสอบและ Approve ข้อความผ่านทางมือถือ โดยที่ไม่ต้องนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานตลอดเวลา สามารถ Approve ข้อความที่จะส่งได้แม้ในระหว่างการเดินทาง
 10. ระบบ Secure File Transfer Protocol (SFTP) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านความปลอดภัย (Security) ของข้อมูลที่่รับส่งระหว่าง Playwork Server และ AIS Server ได้
 11. ระบบ File Data Divide System (FDDS) เพื่อลด load ทางด้าน Network และช่วยให้การส่งผ่านข้อมูล และการกระจายข้อมูลเป็นไปได้รวดเร็วมากขึ้น ทำให้ข้อความ SMS และ WAP Push ส่งถึงเครื่องลูกข่ายได้รวดเร็วมากขึ้น
 12. รองรับการส่ง SMS ได้มากกว่า 20 ล้านข้อความ/วัน

รูปที่ 11 แสดงโครงข่าย Network ของระบบ SMS Broadcast

รูปที่ 12 แสดงตัวอย่างหน้าจอระบบจัดการ SMS Broadcast ในส่วนต่างๆ

@2021 All Rights Reserved